Projektering / Hvad siger loven ?

Hvad siger loven om solafskærmning ?

             
Bygningsreglementet indeholder alle krav til byggeri i Danmark. Bygningsreglementet er udstedt med hjemmel i byggeloven.

 
I den energipolitiske aftale fra 2008 er det fastlagt, at energiforbruget i nybyggeriet skal reduceres med 25 pct. i 2010, 25 pct. i 2015 og 25 pct. i 2020, i alt en reduktion på 75 pct. Med det ændrede BR10, som trådte i kraft den 30. juni 2010, blev der indført en stramning af energikravene med 25 pct., samtid blev den frivillig lavenergiklasse 2015 introduceret. 

I bygningsreglementet af 29. august 2011 står der bl.a. flg.: 

§ 6.5.2 Dagslys, stk. 1:

"Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum,benævnt i det følgende arbejdsrum mv. samt beboelsesrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås."

 

§ 7.2.1 Generelt om energirammer for nye bygninger, stk. 2:

"Bygninger skal udformes, så energibehovet efter stk. 1 ikke overstiger energirammen i kap. 7.2.2 og 7.2.3. "

I vejledningen hertil står endvidere bl.a.

"Ved beregning af energibehovet tages der hensyn til bygningens klimaskærm, bygningens placering og orientering, herunder dagslys og udeklima, varmeanlæg og varmtvandsforsyning, bygningens varmeakkumulerende egenskaber, ventilation, eventuel køling, solindfald og solafskærmning og det planlagte indeklima..."

 

§ 7.4.2 Ombygning og andre forandringer i bygninger, stk. 4:

"Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 33 kWh/m² pr. år." 

I vejledningen hertil står endvidere bl.a.

"I erhvervsbygninger eller andre bygninger med stort solindfald bør udskiftning af vinduer kombineres med en beregning eller vurdering af indeklimaet, således at overophedning undgås. Vinduesudskiftningen kan så kombineres med etablering af f.eks. udvendig solafskærmning"

I afsnittet om beregninger af bygningers energibehov står skrevet:

"I rum med mekanisk køling antages en maksimal rumtemperatur på højst 25 °C.... Overtemperaturer kan med fordel søges fjernet med f.eks. en mobil udvendig solafskærmning og om muligt forøget udluftning"

 
 

Mere information

Du kan læse hele bygningsreglementet på Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside eller på dette link...
 
ELRÅD-Meddelelse
Skal eller skal der ikke monteres sikkerhedsafbrydere på solafskærmning?
Den gældende elråd-meddelelse fra Sikkerhedsstyrelse giver ikke entydigt svar herpå.
Solatek A/S | CVR: 33 95 21 55 | Markskellet 4, Bønnerup Strand, DK-8585 Glesborg  | Tlf.: +45 86 99 88 28 | info@solatek.dk